Sieci i instalacje gazowe Poradnik projektowania, budowy i eksploatacji

autor:Bąkowski Konrad
ISBN:978-83-01-19805-3
Wydawnictwo:Wydawnictwo PWN
Ilość stron:884
Ilość rysunków:421
Ilość tabel:100
Wydanie:2018
Format:B5
Oprawa:TWARDA
Poradnik omawia najnowsze rozwiązania techniczne dotyczące sieci, instalacji i urządzeń zasilanych gazem, uwzględniając obecnie obowiązujące, zmienione przepisy prawa budowlanego i energetycznego.
Po Latach nieobecności na rynku księgarskim do Czytelników trafia czwarte, zmienione, rozszerzone wydanie cenionego poradnika Sieci i instalacje gazowe. Poradnik projektowania, budowy i eksploatacji autorstwa Konrada Bąkowskiego, doświadczonego specjalisty-praktyka w dziedzinie gazownictwa, rzeczoznawcy Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

W książce przedstawiono najnowsze rozwiązania techniczne dotyczące sieci, instalacji i urządzeń zasilanych gazem, opierając się m.in. na materiałach informacyjnych producentów i dystrybutorów. Wszystkie zagadnienia opracowano, uwzględniając obecnie obowiązujące, zmienione przepisy prawa budowlanego i energetycznego, a także postanowienia znowelizowanych Polskich Norm, Europejskich Norm oraz Zakładowych Norm Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Zmiany w obecnym wydaniu, w stosunku do poprzedniego, dotyczą przede wszystkim:

•    układów zasilania gazem ziemnym

•    układów prądowo-grzewczych współpracujących ze źródłami energii odnawialnej

•    biogazowni rolniczych

•    proekologicznego użytkowania urządzeń gazowych

•    współpracy gazowych kotłów kondensacyjnych z kolektorami słonecznymi

Materiał podano w sposób zwięzły, a jednocześnie wyczerpujący, stosownie do potrzeb osób zajmujących się projektowaniem i wykonawstwem; tekst zilustrowano starannie dobranymi ilustracjami i tablicami.

Poradnik jest przeznaczony dla inżynierów projektantów, wykonawców i pracowników nadzoru techniczno-eksploatacyjnego instalacji i sieci gazowych. Przydatny będzie również dla studentów uczelni technicznych, zwłaszcza kierunku inżynieria środowiska, energetyka i budownictwo.
Od Autora1.        
Układy zasilania gazem ziemnym
1.1.         Wprowadzenie
1.2.         Gaz ziemny
1.3.         Podział sieci gazowych
1.4.         Układy zasilania miast
1.5.         Zasilanie zespołów budynków mieszkalnych
1.6.         Zasilanie wsi z gazociągów wysokiego ciśnienia
2.         Gazociągi z rur stalowych
2.1.         Rury stalowe
2.2.         Kształtki do gazociągów z rur stalowych
2.3.         Złącza kołnierzowe rur
2.4.         Uzbrojenie gazociągów
2.4.1.      Urządzenia zaporowe
2.4.2.      Rury ochronne gazociągów
2.4.3.      Odwadniacze
2.4.4.      Punkty pomiarów elektrycznych gazociągów stalowych ułożonych w ziemi
2.4.5.      Złącza izolacyjne gazociągów stalowych
2.4.6.      Punkty pomiaru ciśnienia
2.4.7.      Sączki węchowe
2.5.         Budowa gazociągów
2.5.1.      Organizacja budowy gazociągu
2.5.2.      Wykonywanie wykopów
2.5.3.      Montaż gazociągów z rur stalowych
2.6.         Ochrona antykorozyjna gazociągów
2.6.1.      Wprowadzenie
2.6.2.      Powłoki antykorozyjne z polietylenu
2.6.3.      Elektrochemiczne metody ochrony przed korozją
2.7.         Instalowanie armatury zaporowej
2.8.         Podziemne przekroczenia przeszkód terenowych przez gazociągi
2.9.         Uruchamianie gazociągów
2.9.1.      Wprowadzenie
2.9.2.      Próby gazociągów
2.9.3.      Uruchamianie gazociągów
3.         Gazociągi z tworzyw sztucznych
3.1          Rury polietylenowe
3.2.         Kształtki do gazociągów z rur polietylenowych
3.3.         Wykonywanie gazociągów z rur polietylenowych
3.3.1.      Transport i magazynowanie
3.2.      Wykopy dla gazociągów polietylenowych
3.3.3.      Technologia łączenia rur i kształtek
3.3.4.      Układanie rur w wykopach
3.3.5.      Układanie gazociągów polietylenowych metodą bezwykopową
3.4.         Wykonywanie odgałęzień od gazociągów z rur z PE
3.5.         Wykonywanie skrzyżowań gazociągów polietylenowych z przeszkodami terenowymi i 
               elementami uzbrojenia podziemnego
3.6.         Renowacja gazociągów z zastosowaniem rur polietylenowych typu Compact Pipe
3.7.         Rury i kształtki poliamidowe
3.8.         Wykonywanie gazociągów z rur PA
4.         Gazomierze i stacje pomiarowe
4.1.         Wprowadzenie
4.2.         Gazomierze miechowe
4.3.         Gazomierze rotorowe
4.4.         Gazomierze turbinowe
4.5.         Przepływomierze wirowe typu Vortex
4.6.         Przepływomierze zwężkowe
4.7.         Elektroniczne przesyłanie danych i przeliczanie objętości gazu na warunki normalne
4.7.1.      Nadajniki elektroniczne
4.7.2.      Korektory i przeliczniki objętości gazu na warunki normalne
4.8.         Systemy zdalnego odczytu gazomierzy mieszkaniowych
4.9.         Stacje pomiarowe paliw gazowych
4.9.1.      Wprowadzenie
4.9.2.      Układy pomiarowe z gazomierzem rotorowym
4.9.3.      Układy pomiarowe z gazomierzem turbinowym
5.         Reduktory ciśnienia
5.1.         Wprowadzenie
5.2.         Elementy reduktorów
5.3.         Obliczanie wybranych parametrów technicznych reduktorów
5.4.         Zasady doboru reduktorów ciśnienia
5.4.1.      Dobór reduktorów na podstawie wykresów
5.4.2.      Dobór reduktorów na podstawie współczynników przepływu
5.5.         Charakterystyka wybranych reduktorów
5.5.1.      Jednostopniowe reduktory bezpośredniego działania
5.5.2.      Zasady obsługi reduktorów bezpośredniego działania
5.5.3.      Dwustopniowe reduktory bezpośredniego działania
5.5.4.      Reduktory pośredniego działania z siłownikiem zaworowym
5.5.5.      Reduktory pośredniego działania z przeponą zaworową
5.5.6.      Reduktory pośredniego działania z tuleją zaworową
6          Stacje gazowe
6.1.         Wprowadzenie
6.2.         Wymagania funkcjonalne i lokalizacyjne stacji gazowych
6.3.         Elementy wyposażenia stacji gazowych
6.3.1.      Wprowadzenie
6.3.2.      Filtry odpylające
6.3.3.      Podgrzewacze gazu
6.3.4.      Urządzenia zabezpieczające stacji gazowych
6.3.5.      Aparatura kontrolno-pomiarowa
6.3.6.      Urządzenia do nawaniania gazu
6.3.7.      Instalacje pomocnicze stacji gazowych i ciągów redukcyjnych
6.4.         Układy monitorowane w stacjach gazowych
6.5.         Wymagania techniczno-budowlane dla stacji gazowych
6.6.         Przykłady rozwiązań technologicznych stacji gazowych
6.6.1.      Stacje redukcyjne I stopnia
6.6.2.      Stacje redukcyjne II stopnia
6.7.         Podziemne moduły redukcyjne
6.8.         Strefy zagrożenia wybuchem
6.8.1.      Wprowadzenie
6.8.2.      Pojęcia podstawowe związane z wyznaczaniem stref zagrożenia wybuchem
6.8.3.      Wzory obliczeniowe
6.9.         Urządzenia ciśnieniowe stacji gazowych
7.         Obliczanie sieci gazowych
7.1.         Wprowadzenie
7.2.         Obliczanie zapotrzebowania na gaz
7.2.1.      Zmienność poboru gazu w czasie
7.2.2.      Obliczanie godzinowego poboru gazu metodą współczynników jednoczesności działania
               urządzeń gazowych
7.2.3.      Współczynniki nierównomierności czasowej i roczne liczby godzin użytkowania gazu
7.2.4.      Obliczanie zapotrzebowania na gaz do ogrzewania pomieszczeń przy użyciu
               nowoczesnych kotłów gazowych
.2.5.      Obliczanie zapotrzebowania na gaz metodą uproszczoną z zastosowaniem wskaźników
             urbanistycznych
7.3.         Obciążenia obliczeniowe sieci gazowych
7.3.1.      Gazociągi w układzie rozgałęzionym
7.3.2.      Gazociągi w układzie pierścieniowym
7.3.3.      Obliczanie obciążeń godzinowych istniejących gazociągów z wykorzystaniem wskazań gazomierzy
7.4.         Obliczanie strat ciśnienia w gazociągach
7.4.1.      Wprowadzenie
7.4.2.      Charakterystyka przepływu w rurociągach
7.4.3.      Wzory praktyczne i wykresy do obliczania strat ciśnienia w gazociągach
7.5.         Praktyczne metody obliczeń hydraulicznych sieci gazowych
7.5.1.      Obliczanie pierścienia zasilającego sieć średniego lub wysokiego ciśnienia
7.5.2.      Obliczanie odcinka przewodu osiedlowego niskiego ciśnienia
7.5.3.      Obliczanie głównego przewodu średniego ciśnienia
7.5.4.      Obliczanie mikrorejonu sieci pierścieniowej niskiego ciśnienia
7.5.5.      Obliczanie układów sieci gazowych pierścieniowych metodą kolejnych przybliżeń
7.6.         Obliczenia wytrzymałościowe przewodów gazowych
8.         Sporządzanie opracowań projektowych
8.1.         Podstawowe akty prawne
8.1.1.      Prawo budowlane
8.1.2.      Prawo energetyczne
8.1.3.      Rozporządzenia wykonawcze
8.2.         Warunki przyłączenia obiektu do sieci gazowej
8.2.1.      Wprowadzenie
8.2.2.      Przyłączanie obiektu do sieci gazowej
8.2.3.      Uproszczona metoda określania zapotrzebowania na gaz
8.2.4.      Efekty ekologiczne i energetyczne stosowania gazu jako paliwa
8.2.5.      Analiza porównawcza rocznych kosztów zakupu paliwa
8.3.         Materiały wyjściowe do projektowania
8.3.1.      Wprowadzenie
8.3.2.      Gazociągi zasilające i rozdzielcze
8.3.3.      Instalacje gazowe w budynkach mieszkalnych
8.4.         Zasady sytuowania gazociągów i stacji gazowych
8.4.1.      Wymagania podstawowe
8.4.2.      Układanie nowego gazociągu równolegle do istniejącego uzbrojenia
8.4.3.      Skrzyżowania gazociągów podziemnych z przeszkodami terenowymi
8.5.         Problematyka opracowań projektowych sieci gazowej
8.5.1.      Projekt podstawowy gazyfikacji miasta
8.5.2.      Projekt budowlany gazociągu rozdzielczego
8.5.3.      Projekt wykonawczy gazociągu
8.5.4.      Projekt stacji gazowej
8.5.5.      Opracowanie części rysunkowej projektu sieci gazowej
8.6.         Problematyka opracowań projektowych instalacji gazowych
8.6.1.      Projekt wykonawczy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
8.6.2.      Projekt wykonawczy gazyfikacji zakładu przemysłowego
8.7.         Koncepcja programowo-technologiczna gazyfikacji gminy
9.         Przyłącza gazowe do budynków
9.1.         Warunki techniczne doprowadzenia gazu do budynku
9.2.         Rozwiązania technologiczne
9.2.1.      Przewody doprowadzające
9.2.2.      Szafki gazowe
|9.2.3.      Punkty redukcyjne
9.3.         Przyłączanie budynków średniowysokich
9.4.         Zabezpieczenie przyłączy przed niekontrolowanym wypływem gazu
10.       Spalanie gazów, wentylacja pomieszczeń i odprowadzanie spalin
10.1.       Spalanie gazów
10.2.       Obliczanie różnych parametrów procesu spalania
10.3.       Wentylacja pomieszczeń wyposażonych w urządzenia gazowe
10.3.1.   Wprowadzenie
10.3.2.   Wentylacja pomieszczeń wyposażonych w okna o podwyższonej szczelności
10.3.3.   Pomieszczenia do instalowania urządzeń gazowych
10.4.       Odprowadzanie spalin z domowych urządzeń gazowych
10.5.       Wentylacja nawiewna pomieszczeń mieszkalnych z zainstalowanymi kotłami
               przepływowymi
10.6.    Odprowadzanie spalin z kotłów gazowych
10.7.    Kominy do nowoczesnych kotłów gazowych10.7.1.   Wprowadzenie
10.7.2.   Kominy stalowe jedno- i dwuścienne
10.7.3.   Kominy ceramiczne
10.7.4.   Wymiarowanie kominów
10.7.5.   Odprowadzenie spalin z kotłów kondensacyjnych
10.8.       Wentylacja naturalna kotłowni w pomieszczeniu wydzielonym
10.9.       Prowadzenie przewodów powietrzno-spalinowych kotłów przepływowych
11        Wykonywanie i użytkowanie instalacji gazowych
11.1.       Wprowadzenie
11.2.       Instalacje gazowe z rur stalowych
11.3.       Instalacje gazowe z rur miedzianych
11.4.       Usytuowanie i prowadzenie przewodów gazowych
11.5.       Instalowanie gazomierzy
11.6.       Instalowanie urządzeń gazowych
11.6.1.   Wprowadzenie
11.6.2.   Instalowanie kuchni gazowych
11.6.3.   Instalowanie grzejników wody przepływowej
11.6.4.   Instalowanie zbiornikowych grzejników wody
11.6.5.   Instalowanie kotłów gazowych przepływowych
11.7.       Obliczanie instalacji gazowych
11.7.1.   Dopuszczalne spadki ciśnienia
11.7.2.   Zapotrzebowanie gazu w godzinach szczytowego poboru z instalacji
11.7.3.   Straty ciśnienia w instalacjach gazowych
11.7.4.   Przykład obliczania instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym
11.8.       Warunki techniczne użytkowania instalacji gazowych
11.8.1.   Przepisy prawne
11.8.2.   Próby szczelności instalacji gazowych
11.8.3.   Doszczelnianie instalacji gazowych
11.9.       Zabezpieczenia przeciwwybuchowe i przeciwpożarowe instalacji gazowych
11.9. l.    Wprowadzenie
11.9.2.   System zabezpieczenia budynków przed skutkami ulatniania się gazu
11.9.3.   Zabezpieczenie instalacji przed pożarem
11.10.    Zagrożenia związane z eksploatacją instalacji gazowych
12        Kotły gazowe wodne i instalacje kotłowe
12.1.       Wymagania ogólne
12.2.       Podstawowe wiadomości o kotłach wodnych niskotemperaturowych
12.2.1.   Charakterystyka porównawcza różnych rodzajów kotłów
12.2.2.   Automatyka kotłów gazowych
12.3.       Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych kotłów
12.4.       Instalacje kotłowe małej mocy
12.4.1.   Podstawowe wymagania techniczne
12.4.2.   Przygotowanie ciepłej wody użytkowej
12.4.3.   Łączenie kolektorów słonecznych z instalacjami kotłowymi
12.4.4.   Nowoczesne kotły we współczesnych instalacjach
12.5.       Instalacje kotłowe o mocy cieplnej powyżej 60-2000 kW
12.5.1.   Warunki techniczne instalowania
12.5.2.   Kotłownie gazowe a zagrożenie wybuchem
12.5.3.   Usytuowanie kotła i prowadzenie przewodów technologicznych
12.5.4.   Przeponowe naczynia wzbiorcze
12.6.       Obliczanie wybranych parametrów pracy kotłowni gazowych
12.7.       Centrale cieplne
12.7.1.   Wprowadzenie
12.7.2.   Przykłady central cieplnych
12.7.3.   Wybrane układy hydrauliczne
12.7.4.   Centrale cieplne na dachach budynków
12.8.       Uruchamianie i użytkowanie instalacji kotłowych
12.8.l.     Wprowadzenie
12.8.2.   Przygotowanie do uruchomienia
12.8.3.   Uruchamianie kotłów z palnikami inżektorowymi
12.8.4.   Uruchamianie kotłów z palnikami nadmuchowymi
12.8.5.   Kontrola prawidłowości działania kotłowni
12.8.6.   Użytkowanie instalacji kotłowych
13.       Instalacje zbiornikowe gazu płynnego
13.1.       Wybrane właściwości fizyczne gazów płynnych
13.1.1.   Wprowadzenie
13.1.2.   Prężność par nasyconych i ciepło parowania
13.1.3.   Ciepło właściwe
13.1.4.   Gęstości właściwe w fazie parowej i płynnej
13.1.5.   Przeliczanie gęstości par gazu płynnego z warunków normalnych na ruchowe
13.1.6.   Objętości właściwe i współczynniki rozszerzalności objętościowej
13.1.7.   Temperatura krytyczna i ciśnienie krytyczne
13.2.       Warunki pracy zbiorników
13.3.       Wymagania techniczne dla zbiorników
13.4.       Zbiorniki naziemne
13.5.       Zbiorniki podziemne
13.6.       Armatura zbiorników gazu płynnego
13.7.       Odparowywanie gazu propanowego w zbiornikach w wyniku naturalnej wymiany ciepła z otoczeniem
13.7.1.   Wprowadzenie
13.7.2.   Odparowywanie propanu w zbiornikach naziemnych
13.7.3.   Odparowywanie propanu w zbiornikach podziemnych
13.8.       Odparowywanie gazu płynnego w parownikach
13.9.       Projektowanie instalacji zbiornikowych
13.9.1.   Podstawowe wymagania projektowe i lokalizacyjne
13.9.2.   Strefy zagrożenia wybuchem
13.9.3.   Lokalne instalacje zbiornikowe
13.9.4.   Instalacje zbiornikowe grupowe
13.10.    Eksploatacja instalacji zbiornikowych
13.11.    Obliczanie instalacji gazu propanowego
14.       Przemysłowe instalacje gazowe
14.1.       Wprowadzenie
14.2.       Układy zasilania gazem zakładów przemysłowych
14.3.       Gazociągi wewnątrzzakładowe
14.4.       Przewody wewnętrzne gazowych instalacji przemysłowych
14.5.       Charakterystyka ogólna i wymagania techniczne palników przemysłowych
14.6.       Palniki inżektorowe
14.7.       Palniki nadmuchowe
14.8.       Urządzenia zabezpieczające i regulujące ścieżki gazowej palnika
14.8.1.   Wprowadzenie
14.8.2.   Filtry odpylające
14.8.3.   Reduktory ciśnienia
14.8.4    Zawory elektromagnetyczne
14.8.5.   Presostaty ciśnienia powietrza i gazu
14.8.6.   Zawory zabezpieczenia termicznego
14.9.       Przykładowe schematy zasilania przemysłowych urządzeń gazowych
14.9.1.   Ścieżka gazowa pieca przemysłowego wysokotemperaturowego o ruchu ciągłym
14.9.2.   Ścieżki gazowe urządzeń o zmiennej mocy grzewczej
14.9.3.   Ścieżka gazowa dwustopniowa firmy Flama-Gaz
14.9.4.   Przykład montażu ścieżki gazowej wyposażonej w urządzenia firmy Kórting
14.9.5.   Ścieżka gazowa w wykonaniu kompaktowym
14.10.    Obliczanie różnych parametrów technologicznych instalacji przemysłowych
14.10.1. Dobór palnika nadmuchowego
14.10.2. Obliczanie minimalnego ciśnienia gazu w gazociągu zasilającym instalację przemysłową
14.10.3. Przeliczanie strumienia objętości gazu z warunków normalnych na ruchowe
14.10.4. Obliczanie sprawności palnika nadmuchowego w zależności od ciśnienia powietrza
             atmosferycznego
14.10.5. Obliczanie minimalnej średnicy i długości komory spalania dla palnika nadmuchowego wg
              firmy Riello
15        Ogrzewanie gazem hal przemysłowych
15.1.       Wprowadzenie
15.2.       Gazowe nagrzewnice powietrza
5.2.1.   Wprowadzenie
15.2.2.   Przykłady rozwiązań technicznych nagrzewnic
15.2.3.   Instalowanie i uruchamianie nagrzewnic
15.3.       Obliczanie zapotrzebowania ciepła na ogrzewanie obiektów halowych
15.4.       Ogrzewacze promiennikowe
15.5.       Promienniki rurowe
15.5.1.   Typy promienników rurowych
15.5.2.   Instalowanie promienników rurowych
15.6.       Promienniki panelowe (wysokotemperaturowe)
16.       Zastosowanie gazu do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła
16.1.       Wprowadzenie
16.2.       Kryteria celowości budowy urządzeń gospodarki skojarzonej
16.3.       Gospodarka skojarzona a Prawo energetyczne
16.4.       Agregaty prądowo-grzewcze napędzane silnikami gazowymi
16.4. l.    Wprowadzenie
16.4.2.   Ważniejsze elementy wyposażenia agregatów
16.4.3.   Przykłady agregatów prądowo-grzewczych
16.5.       Zespoły prądowo-grzewcze z turbinami gazowymi
16.5.1.   Wprowadzenie
16.5.2.   Zespół turbinowy gazowo-parowy
16.5.3.   Przykłady zastosowań małych zespołów turbinowych prądowo-grzewczych
16.6.       Lokalne sieci cieplne zasilane z zespołów prądowo-grzewczych
17.       Pomoce do projektowania
17.1.       Podstawowe definicje i normy jakościowe gazów palnych
17.2.       Obliczanie wybranych parametrów sieci gazowych
17.2.1.   Pojemność magazynowa gazociągu przesyłowego
17.3.       Podstawowe wymagania dotyczące stacji redukcyjnych
17.4.       Przykłady usytuowania urządzeń technologicznych w ciągach redukcyjnych zakładów
               komunalnych i przemysłowych
17.4.l.     Wprowadzenie
17.4.2.   Przykładowe schematy montażowe stacji redukcyjnych II stopnia
17.5.       Obliczanie różnych parametrów rur
17.6.       Stacje redukcyjne w wersji modułowej wg PGNiG SA
17.7.       Kotły gazowe przepływowe z zamkniętą komorą spalania
17.7.1.   Wprowadzenie
17.7.2.   Opisy wybranych typów kotłów
17.7.3.   Systemy powietrzno-spalinowe koncentryczne kotłów z zamkniętą komorą spalania
17.7.4.   Systemy powietrzno-spalinowe w wersji rozdzielonej
17.7.5.   Gazowe grzejniki wody przepływowej z zamkniętą komorą spalania
18.       Przegląd wybranych przepisów techniczno-budowlanych
18.1.       Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
18.2.       Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
18.3.       Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
18.4.       Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
               technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
18.5.       Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. 
               sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
18.6.       Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków
               technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe
18.7.       Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w 
               sprawie szczegółowych warunków podłączenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu i
               eksploatacji tych sieci
18.8.      Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych      
              wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych
18.9.       Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i
               higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych
18.10.    Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000 r. w sprawie warunków
              technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy, stacje paliw płynnych, rurociągi 
              dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
18.11.    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
              sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
18.12.    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
              szczegółowego zakresu i formy w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
              wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
18.13.    Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 
              wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych
18.14.    Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
              wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe
18.15.    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 
             warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty
             budowlane i ich usytuowanie
Literatura
A    Przepisy krajowe
B.   Normy Europejskie i Polskie Normy
C.   Normy Zakładowe (ZN-G) Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA
D.   Dyrektywy i Rozporządzenia Unii Europejskiej
E.   Przepisy i normy niemieckie
F.   Materiały informacyjne producentów urządzeń 7710
G.  Książki
Skorowidz 

Kategorie
 
Koszyk
jest pusty

Logowanie

Darmowa Wysyłka
Brakuje 500.00 zł do darmowej wysyłki poprzez:

- Poczta Biznes48 (przelew na konto),
- Poczta kurierska Fedex (przelew na konto bankowe),

Newsletter
Zamów newsletter


Podaj swój e-mail:
więcej... 

Strona główna  |   Twoje konto  |   Oferta  |   Partnerzy  |   Koszyk  |   Kontakt
Copyright © Internetowa Księgarnia Techniczna
Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.