Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego

autor:Praca zbiorowa pod red. P.P. Lewickiego
ISBN:978-8379261406
Wydawnictwo:Wydawnictwa PWN-WNT
Ilość stron:467
Kod książki:84178
Wydanie:4
Format:B5
Oprawa:MIĘKKA
parametry książki: 2006/2014 DODRUK, wyd. 4, B5, s. 468, rys. 351, tab. 14, Seria "Podręczniki akademickie., Przemysł spożywczy"

W książce opisano typowe procesy jednostkowe stosowane w czasie przetwarzania i utrwalania żywności. Podano szczegółowe podstawy teoretyczne tych procesów z uwzględnieniem przenoszenia ciepła i masy oraz uzupełniono je opisem matematycznym. Omówiono zasady działania urządzeń i aparatów stosowanych w nowoczesnym przemyśle spożywczym. Znaczne zmiany, jakich dokonano w tym wydaniu, wynikają z dużego postępu w technice i technologii żywności, i związanych z tym modyfikacji programów nauczania.
Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów technologii żywności i techniki rolniczej akademii rolniczych, studentów politechnik, którzy się specjalizujących w zagadnieniach dotyczących aparatury przemysłu spożywczego. Skorzystają z niej również specjaliści związani z tą branżą.
* Uwaga, książki powystawowe mogą nosić ślady przeglądania
Przedmowa do wydania trzeciego

CZĘŚĆ l. WPROWADZENIE

1.       Procesy podstawowe w technologii żywności
1.1.    Pojęcie procesu podstawowego
1.2.    Przenoszenie pędu, energii i masy
1.3.    Bilansowanie procesów
1.4.    Powiększanie skali procesu
1.5.    Teoria podobieństwa
1.6.    Równania kryterialne

CZĘŚĆ II. PROCESY MECHANICZNE
2.        Rozdrabnianie ciał stałych2.1.     Wprowadzenie
2.2.     Właściwości reologiczne ciał stałych
2.3.     Teorie rozdrabniania
2.4.     Maszyny i urządzenia rozdrabniające
2.4.1.  Maszyny zgniatające
2.4.2.  Maszyny szarpiące
2.4.3.  Maszyny udarowe
2.4.4.  Łamacze
2.4.5.  Maszyny ścinające
2.4.6.  Maszyny tnące
2.5.     Kryteria doboru maszyn rozdrabniających

3.        Przesiewanie i sortowanie3.1.     Proces przesiewania
3.1.1.  Mechanizm i sprawność przesiewania
3.2.     Maszyny przesiewające
3.3.     Sortowmki

4.        Przepływ płynów4.1.     Właściwości reologiczne cieczy
4.2.     Dynamika płynów
4.3.     Opory przepływu cieczy niutonowskich
4.4.     Szczególne przypadki przepływu
4.5.     Przepływ cieczy nieniutonowskich

5.       Formowanie i ekstrudowanie
5.1.     Właściwości ciał plastycznych
5.2.     Nadawanie kształtu
5.2.1.  Maszyny walcujące (walcarki)
5.2.2.  Maszyny wykrawające (wykrawarki)
5.2.3.  Maszyny formujące (formierki)
5.2.4.  Maszyny wytłaczające (wytłaczarki)
5.3.     Ekstruzja

6.        Ruch ciał stałych i cieczy w płynach6.1.     Wprowadzenie
6.2.     Opadanie niezakłócone
6.3.     Opadanie zakłócone
6.4.     Ruch kropli cieczy w cieczy
6.5.     Przepływ gazu przez warstwę cieczy

7.        Fluidyzacja i transport pneumatyczny
7.1.     Charakterystyka procesów
7.2.     Dynamika warstwy fluidalnej
7.3.     Dynamika przepływu współprądowego gazu z fazą stałą
7.4.     Urządzenia do fluidyzacji i transportu pneumatycznego

8.       Mechaniczne rozdzielanie układów niejednorodnych8.1.     Wyciskanie cieczy
8.1.1.  Ogólna charakterystyka procesu
8.1.2.  Prasy do wyciskania cieczy
8.2.     Filtracja
8.2.1.  Wprowadzenie
8.2.2.  Warstwy filtrujące
8.2.3.  Warstwa osadu
8.2.4.  Pomoce filtracyjne
8.2.5.  Teoria procesu filtracji
8.2.6.  Filtracja pod stałym ciśnieniem
8.2.7.  Filtracja ze stałą szybkością
8.2.8.  Przemywanie osadu
8.2.9.  Filtry
8.3.     Grawitacyjne rozdzielanie zawiesin
8.3.1.  Stopień rozdziału
8.3.2.  Odstojniki
8.3.3.  Klasyfikatory
8.4.     Rozdzielanie układów niejednorodnych w polu siły odśrodkowej
8.4.1.  Cyklony
8.4.2.  Wirówki

9.       Rozdrabnianie cieczy9.1.    Teorie rozdrabniania
9.2.    Homogenizacja
9.3.    Rozpylanie cieczy

10.      Mieszanie i aglomeracja10.1.    Charakterystyka procesu mieszania
10.2.    Urządzenia do mieszania
10.2.1. Mieszalniki
10.2.2. Mieszarki
10.2.3. Zagniatarki
10.3.    Moc mieszania
10.4.    Intensywność mieszania
10.5.    Charakterystyka procesu aglomeracji
10.6.    Urządzenia do aglomeracji

CZĘŚĆ III. PRZENOSZENIE CIEPŁA
11.       Ruch ciepła11.1.     Ogólna charakterystyka
11.2.     Ruch ciepła ustalony
11.2.1.  Przewodzenie ciepła
11.2.2.  Konwekcja ciepła
11.2.3.  Ruch ciepła przez promieniowanie
11.2.4.  Złożona wymiana ciepła
11.3.     Ruch ciepła nieustalony
11.3.1.  Nieustalone przewodzenie ciepła
11.3.2.  Przenikanie ciepła w ruchu nieustalonym

12.       Ogrzewanie i chłodzenie12.1.     Ogólna charakterystyka procesów cieplnych
12.2.     Właściwości cieplne produktów spożywczych
12.2.1.  Przewodność cieplna właściwa
12.2.2.  Ciepło właściwe
12.2.3.  Współczynnik przewodzenia temperatury
12.3.     Bezprzeponowa wymiana ciepła
12.3.1.  Blanszowniki
12.3.2.  Rozparzacze
12.3.3.  Pasteryzatory tunelowe
12.3.4.  Sterylizatory i autoklawy
12.3.5.  Skraplacze
12.3.6.  Piece piekarskie
12.4.     Przeponowa wymiana ciepła
12.4.1.  Wymienniki ciepła z płaszczem grzejnym
12.4.2.  Wymienniki płaszczowo-rurowe
12.4.3.  Wymienniki ciepła płytowe
12.4.4.  Wymienniki z wężownicą
12.4.5.  Wymienniki typu JAD
12.4.6.  Wymienniki ciepła z rurami żebrowanymi
12.5.     Niekonwencjonalne metody przenoszenia ciepła-termowody
12.6.     Podstawy obliczania wymienników ciepła
12.6.1.  Strumienie masowe
12.6.2.  Powierzchnia wymiany ciepła
12.6.3.  Zastępcza różnica temperatury
12.6.4.  Rozwiązania procesowe
12.7.     Podstawy eksploatacji wymienników ciepła
12.7.1.  Zapewnienie dobrych warunków wymiany ciepła
12.7.2.  Optymalne warunki pracy

13.       Odparowywanie13.1.     Charakterystyka procesu
13.1.1.  Roztwory i ich właściwości
13.1.2.  Selektywność procesu odparowywania
13.2.     Wyparki
13.2.1.  Komora grzejna
13.2.2.  Komora oparów
13.2.3.  Skraplacz
13.3.    Wyparki jednodziałowe
13.4.    Wyparki wielodziałowe
13.4.1. Wyparki dwudziałowe
13.4.2. Wyparki trójdziałowe
13.4.3. Wyparki czterodziałowe
13.4.4. Wyparki o większej liczbie działów
13.5.    Sprężanie oparów
13.6.    Bilans procesu odparowywania
13.6.1. Bilans masy
13.6.2. Bilans ciepła w wyparce jednodziałowej
13.6.3. Bilans ciepła w wyparce wielodziałowej
13.7.    Warunki wymiany ciepła w wyparkach

14.       Zamrażanie żywności14.1.     Wprowadzenie
14.1.1.  Właściwości wody i lodu
14.1.2.  Krzywe mrożenia
14.2.     Charakterystyka procesu zamrażania produktów spożywczych
14.3.     Czas zamrażania
14.4.     Bilans cieplny procesu zamrażania
14.5.     Urządzenia zamrażalnicze
14.5.1.  Podział urządzeń zamrażalniczych
14.5.2.  Zamrażarki konwekcyjne
14.5.3.  Zamrażarki kontaktowe
14.5.4.  Zamrażarki immersyjne

CZĘŚĆ IV. PRZENOSZENIE MASY
15.       Ruch masy15.1.     Wprowadzenie
15.2.     Molekularny ruch masy
15.3.     Konwekcyjny ruch masy
15.4.     Przenoszenie masy między fazami
15.4.1.  Dwie fazy płynne
15.4.2.  Faza płynna z fazą stalą
15.5.     Intensyfikacja ruchu masy
16. Suszenie
16.1.      Charakterystyka procesu
16.2.      Kinetyka procesu suszenia
16.3.      Ruch ciepła i masy
16.3.1.   Ruch ciepła
16.3.2.   Przenoszenie masy
16.3.3.   Intensyfikacja procesu suszenia
16.3.4.   Czas suszenia
16.4.      Sposoby suszenia
16.5.      Suszarki
16.5.1    Suszarki konwekcyjne
16.5.2.   Suszarki kontaktowe
16.5.3.   Suszarki pracujące pod obniżonym ciśnieniem
16.5.4.   Suszarki promiennikowe i mikrofalowe
16.6.     Bilans procesu suszenia
16.6.l.   Bilans masy w suszarce
16.6.2.  Bilans ciepła
16.6.3.  Graficzna interpretacja procesu suszenia

17.       Ekstrakcja17.1.    Ogólna charakterystyka procesu
17.2.    Ekstrakcja w układzie ciecz-ciecz
17.3.    Ekstrakcja w układzie ciało stałe-ciecz
17.4.    Ekstrakcja w stanie nadkrytycznym
17.5.    Ekstraktory

18.      Krystalizacja i rozpuszczanie18.1.   Ogólna charakterystyka procesów
18.2.   Kinetyka krystalizacji
18.3.   Kinetyka rozpuszczania
18.4.   Krystalizatory
18.5.   Urządzenia do rozpuszczania

19.       Destylacja i rektyfikacja19.1.     Destylacja
19.1.1.  Ogólna charakterystyka procesu
19.l.2.   Destylacja prosta (różniczkowa)
19.2.     Rektyfikacja
19.2.1.  Ogólna charakterystyka procesu
19.3.2.  Analiza pracy kolumny
19.3.3.  Wyznaczanie liczby półek kolumny rektyfikacyjnej
19.2.4.  Wpływ liczby powrotu na pracę kolumny
19.2.5.  Bilans cieplny i materiałowy kolumny
19.3.     Instalacje destylacyjne (rektyfikacyjne) kolumnowe stosowane w przemyśle spożywczym
19.3.1.  Instalacje kolumnowe o działaniu okresowym
19.3.2.  Instalacje kolumnowe o działaniu ciągłym
19.3.3.  Instalacje do odzyskiwania aromatów z soku owocowego
19.3.4.  Zabudowa kolumny

20.       Procesy membranowe
20.1.    Wprowadzenie
20.2.    Charakterystyka membran półprzepuszczalnych
20.3.    Moduły membranowe
20.4.    Mikrofiltracja
20.5.    Ultrafiltracja
20.6.    Nanofiltracja
20.7.    Odwrócona osmoza
20.8.    Elektrodializa
Literatura uzupełniająca
Skorowidz


Kategorie
 
Koszyk
jest pusty

Logowanie

Darmowa Wysyłka
Brakuje 500.00 zł do darmowej wysyłki poprzez:

- Poczta Biznes48 (przelew na konto),
- Poczta kurierska Fedex (przelew na konto bankowe),

Newsletter
Zamów newsletter


Podaj swój e-mail:
więcej... 

Strona główna  |   Twoje konto  |   Oferta  |   Partnerzy  |   Koszyk  |   Kontakt
Copyright © Internetowa Księgarnia Techniczna
Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.